Principes en traject

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. De VMSW en het agentschap Wonen-Vlaanderen ondersteunen dit traject in nauw overleg met de koepelorganisaties VVH/VLEM, HUURpunt en VVSG. Het ondersteuningstraject bestaat uit twee delen: de vorming van de werkingsgebieden en de vorming van de woonmaatschappijen zelf. 

Algemene principes 

Bij de vorming van woonmaatschappijen staan de belangen van sociale (kandidaat-)huurders centraal. De woonmaatschappijen moeten zorgen voor een sterkere toename van het sociale woonaanbod, ook voor bijzondere doelgroepen.

De Vlaamse Regering legde een aantal algemene principes vast: 

 • Woonmaatschappijen blijven autonome actoren. 
 • Lokale besturen bepalen, samen met hun lokale woonactoren, de werkingsgebieden. Om hierbij te helpen, werkte de Vlaamse overheid criteria uit. 
 • De menselijke impact moet zo beperkt mogelijk blijven. Sociale (kandidaat-)huurders moeten zo min mogelijk hinder ondervinden. Er wordt vanuit gegaan dat alle bestaande personeelsleden van SHM’s en SVK’s mee overgaan in de nieuwe woonmaatschappij.
 • Woonmaatschappijen krijgen de rechtsvorm van een besloten vennootschap, wat het nauwst aansluit bij de vroegere coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba). De lokale besturen krijgen de grootste en belangrijkste stem in het bestuur.  
 • De expertise van beide organisaties moet gewaarborgd blijven. Hierdoor wordt de woonmaatschappij lokaal hét unieke professionele aanspreekpunt voor burgers, lokale besturen, private partners zoals verhuurders, bouwfirma’s, … 
 • De Vlaamse overheid zorgt voor praktische en financiële ondersteuning om de woonmaatschappijen te vormen. 

Aanpak traject 

Binnen de Vlaamse overheid faciliteren en begeleiden we het traject van de woonmaatschappijen. Hiervoor lopen tegelijkertijd twee trajecten: de vorming van de werkingsgebieden en de vorming van de woonmaatschappijen zelf. Om deze trajecten vlot te laten verlopen, werken we met werkgroepen, een coördinatie- en stuurgroep. 

Werkgroepen

Binnen het traject woonmaatschappijen starten we verschillende werkgroepen, telkens over een specifiek thema. Elke werkgroep is samengesteld volgens de nodige expertise en zorgt voor de inhoudelijke uitwerking. Ze koppelen regelmatig terug naar de stuurgroep. 

Elke werkgroep rapporteert aan de overkoepelende stuurgroep per traject. Het is de stuurgroep die de belangrijkste beslissingen neemt en de voortgang van het rapport opvolgt. 
Tijdens het traject kunnen nog andere thematische werkgroepen starten, als dit nodig blijkt.

 • Werkgroep prestatiehandboek 

Naast een algemene werkgroep prestatiehandboek, die instaat voor de afstemming, bestaan er drie deelwerkgroepen, telkens rond een specifiek thema. De thema’s zijn ’het sociaal woonaanbod’, ‘de doelgroep’, ‘de financiële leefbaarheid’. Deze deelwerkgroepen leggen de doelstellingen van de nieuwe woonmaatschappijen vast, zowel op strategisch als operationeel niveau. Deze werkgroepen bestaan uit personeelsleden van SHM’s, SVK’s, Wonen-Vlaanderen, VMSW en de koepels. Voor het thema rond de doelgroep maakt ook VIVAS en VHP deel uit van de deelwerkgroep.

 • Werkgroep personeel 

De koepelorganisaties VVH en HUURpunt trekken de werkgroep personeel, om de statuten, arbeidsvoorwaarden, … overeen te stemmen. 

 • Werkgroep communicatie

De werkgroep communicatie bestaat uit personeelsleden van SHM’s, SVK’s en lokale besturen met expertise in communicatie. Zij werken algemene tools uit om SHM’s en SVK’s te ondersteunen bij hun (externe) communicatie naar (kandidaat-)huurders, (kandidaat-)kopers, eigenaars en andere stakeholders. 

 • Werkgroep overdrachten 

Deze werkgroep bestaat uit personeelsleden van de VMSW, Wonen-Vlaanderen en de koepels. Ze bekijkt hoe we de overdracht van onroerend goed van SHM’s, lokale besturen en het Vlaams Woningfonds naar de nieuwe woonmaatschappijen kunnen realiseren. 

 • Interne werkgroepen binnen de Vlaamse overheid

Daarnaast zijn er nog een aantal technische werkgroepen met personeelsleden van de VMSW en Wonen-Vlaanderen. Deze werkgroepen zorgen ervoor dat de woonmaatschappijen technisch-juridisch mogelijk worden in de regelgeving. Het gaat om werkgroepen over erkenning en modelstatuten, financiering en programmatie, onroerende transacties,  … 

Coördinatiegroep 

De algemene coördinatie gebeurt door de gedelegeerd bestuurder van de VMSW, Ben Forier, en de coördinatiegroep. De coördinatiegroep houdt vooral het overzicht en bewaakt de praktische vooruitgang van het traject. 

De coördinatiegroep bestaat uit personeelsleden van de VMSW en Wonen-Vlaanderen.

Stuurgroep 

De stuurgroep neemt de belangrijkste beslissingen en volgt de voortgang van het project. De werkgroepen rapporteren aan deze stuurgroep.

Leden van de stuurgroep zijn: 

 • kabinetsleden Wonen 
 • kabinetsleden Binnenlands Bestuur
 • kabinetsleden van de viceminister-presidenten 
 • koepelorganisaties VVSG, VVH en HUURpunt 
 • personeelsleden Wonen-Vlaanderen, de VMSW en het agentschap Binnenlands Bestuur 
Contacteer ons gerust. Wij helpen u graag verder.