Documentatie

Draaiboek woonmaatschappijen

De VMSW stelde, in samenwerking met Wonen-Vlaanderen, een draaiboek op rond het juridische en organisatorische traject om een woonmaatschappij te vormen. De koepelorganisaties VVH en HUURpunt werken mee aan de passages rond personeelsbeleid. Ga naar het draaiboek woonmaatschappijen

Modelaanvraag verlenging erkenning SHM 

Door het traject richting woonmaatschappijen eindigt de erkenning van elke SHM van rechtswege op 31 december 2022. U kunt echter vragen om de erkenning van uw SHM te verlengen: dan eindigt de erkenning van rechtswege op 30 juni 2023. U moet zo’n verlenging ten laatste op 30 september 2022 aanvragen, waarbij u aantoont dat uw SHM zich tegen ten laatste op 30 juni 2023 wel zal hebben omgevormd tot woonmaatschappij. We raden u aan zeker op tijd te starten met deze verlengingsaanvraag zodat wij u al vroeg zekerheid hierover kunnen bieden.

Om deze verlenging aan te vragen, kunt u de volgende modelformulieren gebruiken: 

Modelstatuten

Nieuwe woonmaatschappijen moeten de modelstatuten aannemen die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd (bijlage 10 bij BVCW, zoals ingevoegd via bijlage 1 bij het BVR 17/12/21).

SHM’s die zich omvormen tot woonmaatschappijen kunnen afzonderlijke modelstatuten gebruiken (bijlage 11 bij BVCW, ingevoegd via bijlage 2 bij het BVR 17/12/21).

Herstructureringsmodellen

De VMSW stelt u de volgende herstructureringsmodellen ter beschikking:

Opgelet: het gaat om modellen, de partijen zullen de nodige aanpassingen moeten doen in functie van hun concrete situatie. Maatwerk is met andere woorden vereist.

Sjabloon en handleiding voor vereenvoudigde notariële verplichtingen bij overdrachten onroerende goederen

Voor overdrachten die verlopen via een splitsing of fusie moet de notaris slechts beperkte informatieverplichtingen en -formaliteiten naleven. Om de registratie van die overdrachten efficiënt te organiseren en de tegenstelbaarheid van de overdrachten te garanderen, ontwikkelden de FOD Financiën en het agentschap Wonen In Vlaanderen een sjabloon waarin u de gegevens over de over te dragen onroerende goederen kunt opnemen. Het is dit document dat de notaris als bijlage bij de fusie- of splitsingsakte zal hechten.

Het sjabloon is geïndividualiseerd per SHM en woonmaatschappij. U vindt uw sjabloon via Documentenportaal Woningbouw > Vastgoedinformatie > Kadastrale uittreksels i.f.v. herstructurering (u logt in met uw Woonnetaccount). In de handleiding vindt u belangrijke informatie over het sjabloon. We raden u aan deze zeker te lezen. Download de handleiding (pdf – 605 kB)

Modelovereenkomst inbeheergave onroerende goederen

De VMSW maakte een modelovereenkomst om onroerende goederen in beheer te geven (docx - 56 kB), in het kader van de woonmaatschappijen.

Opgelet: tot 1 oktober 2023 kan u in de overeenkomst ook een extra paragraaf opnemen over het inschrijvingsregister van eigenaars.
U kunt daarvoor één van de volgende wettelijk bepaalde mogelijkheden kiezen:

De beheerder zal het inschrijvingsregister van de eigenaar behouden naast zijn eigen inschrijvingsregister. Het huurpatrimonium van de eigenaar wordt afzonderlijk beheerd naast het huurpatrimonium van de beheerder en voor beide zal een eigen inschrijvingsregister worden bijgehouden voor de toewijzing van de onroerende goederen aan de kandidaat-huurders. De beheerder laat toe dat kandidaat-huurders zich inschrijven op beide registers of op één van de registers afzonderlijk. De beheerder beslist zelf of de eigen kandidaat-huurders worden aangeschreven om zich kandidaat te stellen voor de woningen uit het huurpatrimonium van de eigenaar.

(of)

De beheerder zal het inschrijvingsregister van de eigenaar opnemen in zijn eigen inschrijvingsregister. Daarbij zal hij beide patrimonia beheren als een geheel en geen afzonderlijke registers hanteren voor de toewijzing van de onroerende goederen aan de kandidaat-huurders. Beide inschrijvingsregisters worden samengevoegd overeenkomstig artikel 6 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders. Bij het einde van deze overeenkomst zullen de beheerder en de eigenaar het samengevoegde  inschrijvingsregister opnieuw uitsplitsen in twee inschrijvingsregisters. Er zal aan iedere kandidaat-huurder gevraagd worden of hij opgenomen wil worden in het inschrijvingsregister van de eigenaar, in het inschrijvingsregister van de beheerder of in beide inschrijvingsregisters.

De bovenstaande paragrafen zijn niet meer van toepassing vanaf 1 oktober 2023, omdat het Centrale Inschrijvingsregister (CIR) dan wordt geïntroduceerd. Wonen in Vlaanderen zal dit CIR beheren.

Modelprotocol uitwisseling persoonsgegevens

De VMSW stelde een modelprotocol (docx - 52 kB) op dat de doorgifte van persoonsgegevens mogelijk maakt, naar aanleiding van de herstructurering of de overdracht bij de totstandkoming van woonmaatschappijen. In het draaiboek woonmaatschappijen leest u wanneer dergelijke overeenkomst noodzakelijk is en waar u rekening mee moet houden bij het sluiten van dergelijke overeenkomst. Opgelet: het gaat om een model! De partijen moeten dus alle bepalingen van dit model in concreto beoordelen, omdat er naargelang de concrete situatie verschillen zullen zijn.

Als uw DPO zelf een modeldocument hanteert, dan kunt u dat uiteraard ook gebruiken. De DPO moet tenslotte zijn advies geven over het protocol.

Datatools

Aandeelhoudersstructuur 

Hoe u het document met de aandeelhoudersstructuur van de sociale huisvestingsmaatschappijen gebruikt, leest u op het tabblad ‘Gebruik’. Ervaart u moeilijkheden? Dan kunt u terecht bij woonmaatschappij@vmsw.be 

Data-overzicht

U kunt een data-overzicht per gemeente opvragen. Meer informatie leest u op de website van Wonen-Vlaanderen

Nota oprichting woonmaatschappij

De VMSW maakte een nota over de oprichting van een nieuwe woonmaatschappij (pdf - 139 kB). Er zijn een aantal bijzonderheden bij het oprichten van een volledig nieuwe BV, die als woonmaatschappij wil erkend worden. Deze zijn zowel van organisatorische als van financiële aard. 

Presentaties 

Nieuwsflashes


De link naar de nieuwsflashes vindt u op een andere pagina in dit luik.
 

Laatste update: 21 september 2022

Contacteer ons. We helpen u graag verder.