Nieuws

Open oproep innovatieve projecten gelanceerd

Gepubliceerd op

De sociale huisvestingssector wil een voortrekkersrol opnemen in duurzaam en toekomstgericht bouwen om zo de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen 2050 mee te realiseren. 
Met een open oproep innovatieve projecten wil de Vlaamse overheid deze voortrekkersrol een duwtje in de rug geven. De Vlaamse Regering trekt hiervoor een extra subsidiebudget van 10 miljoen euro uit; geselecteerde projecten kunnen ook een lening met een hoger leningsplafond krijgen. 

Welke projecten? 
Sociale huisvestingsmaatschappijen of woonmaatschappijen kunnen projecten indienen die inzetten op innovatie en deze innovatie toepassen in een nieuwbouw- of renovatieproject. Projecten mogen daarbij afwijken van het bestaande, reguliere instrumentarium zoals de ontwerpleidraad, simulatietabel en bouwtechnisch bestek woningbouw. 

De ingediende projecten zijn minstens op één van onderstaande pijlers innovatief en vernieuwend: 

  • Circulair bouwen 
  • Innovatieve bouwmethoden 
  • Innovatieve technieken/energieconcepten 
  • Groen/blauwe structuren (bv. vergroening en/of ontharding van de buitenomgeving, optimaliseren van (regen)watergebruik, …) 
  • Duurzame mobiliteit 
  • Planmatige concepten (bv. slim ruimtegebruik, multifunctionele invulling, …)

Het spreekt voor zich dat SHM’s volwaardige sociale woningen moet opleveren. De te realiseren woningen voldoen altijd minimaal aan de Vlaamse Codex Wonen en de ‘algemene uitgangspunten’ van de ontwerpleidraad 2022. 

Hoe indienen? 
SHM’s of woonmaatschappijen dienen projectvoorstellen ten laatste op 4 november in via innovatieveprojecten.wonen@vlaanderen.be. Alle informatie vinden SHM’s of woonmaatschappijen op het extranet Woonnet (login nodig). 

Vragen?
Met vragen kunt u terecht bij innovatieveprojecten.wonen@vlaanderen.be