Algemeen

Doel van de kwaliteitskamer

De kwaliteitskamer werd op 10 mei 2019 opgericht zoals opgenomen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen (regeling zoals voordien opgenomen in het Procedurebesluit 2017).

Initiatiefnemers van sociale woonprojecten (zoals sociale huisvestingsmaatschappijen) kunnen de kwaliteitskamer conceptuele afwijking op de bouwtechnische en conceptuele richtlijnen vragen, los van een concreet bouw- of renovatieproject. Daarnaast behandelt de kwaliteitskamer beroepen tegen bepaalde beslissingen van de VMSW. De kwaliteitskamer kan ook advies verlenen op specifieke vraag van de minister van Wonen.

Werking van de kwaliteitskamer

Waarmee kan u bij de kwaliteitskamer terecht?

De kwaliteitskamer behandelt:

 • de vragen om een afwijking op de bouwtechnisch en conceptuele richtlijnen, los van een concreet project
 • de beroepen ingediend door een initiatiefnemer
 • adviezen op vraag van de minister

U kunt een beroep indienen tegen:

 • een ongunstig advies bij de renovatietoets
 • een ongunstig advies bij een voorontwerp
 • een ongunstig advies bij een uitvoeringsdossier
 • een beslissing tot schrapping van een verrichting uit de korte termijnplanning
 • een beslissing tot verlies van het recht op financiering

Hoe dient u een vraag of beroep in?

U dient uw vraag of beroep in via een aangetekende brief aan de voorzitter van de kwaliteitskamer (de VMSW, Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel). Alle verdere communicatie verloopt bij voorkeur via kwaliteitskamer@vmsw.be.

De voorzitter van de kwaliteitskamer neemt de vragen en beroepen op in de agenda van de eerstvolgende bijeenkomst.

U dient een beroep verplicht in binnen de 60 kalenderdagen na het verschijnen van het advies of de beslissing in het Projectportaal. Wanneer u een beroep of afwijking indient, zal de VMSW binnen de 14 werkdagen de volledigheid van het dossier beoordelen.

Wat moet in uw dossier?

Een volledig afwijkingsdossier bevat:

 • een duidelijke omschrijving van de gevraagde afwijking, eventueel gestaafd met tekeningen, voorbeelden …
 • een verwijzing naar de elementen uit de leidraad waarop u wilt wijken
 • een motivatie die aantoont dat het voorgestelde alternatief de kwaliteit en het comfort dat de ontwerpleidraad beoogt, minstens behaalt.

Een volledig beroepsdossier bevat:

 • de vermelding of het gaat om een beroep tegen
  • een ongunstig advies bij de renovatietoets
  • een ongunstig advies bij een voorontwerp
  • een ongunstig advies bij een uitvoeringsdossier
  • een beslissing tot schrapping van een verrichting uit de korte termijnplanning
  • een beslissing tot verlies van het recht op financiering
 • over welk dossier het gaat: dossiernummer, naam, omschrijving
 • een motivatie waarom u een beroep instelt

Bij een onvolledig dossier:

 • vraagt het secretariaat via een aangetekende brief extra informatie op
 • schorst de kwaliteitskamer de behandelingstermijn van het dossier. Zeven dagen na uw antwoord begint de behandeltermijn automatisch opnieuw te lopen.

U kan vragen gehoord te worden tijdens de bijeenkomst van de kwaliteitskamer. De voorzitter beslist of dit al dan niet relevant is.

Communicatie over de beslissingen

De kwaliteitskamer informeert u zo snel mogelijk over haar besluit na het nemen van de beslissing.

Deze communicatie bestaat uit:

 • Rechtstreekse communicatie naar de betrokkenen
 • Nieuwsflash naar de sector
 • Publicatie op de website van de VMSW

De kwaliteitskamer heeft 90 dagen tijd om te beslissen. De termijn start de dag nadat de kwaliteitskamer de vraag of het beroep ontvangt en eindigt de dag dat de kwaliteitskamer de beslissing neemt. Als de kwaliteitskamer niet tijdig beslist, is de beslissing positief.

Impact van de beslissingen

Beslissingen over afwijkingen hebben ook gevolgen voor andere soortgelijke dossiers. De verslagen met de beslissingen vermelden wanneer de beslissing ingaat voor andere dossiers.

Beslissingen over beroepen tellen enkel bij dat specifieke beroep en scheppen geen precedent.