Design & Insulate

Design and Insulate 2020

De Design & Insulate-procedure is een openbare procedure met als enige gunningscriterium de prijs, op basis van art. 36 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Doel van de procedure

Via deze procedure stelt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aannemers aan om daken van sociale huurwoningen te renoveren. Deze procedure wil helpen de doelstellingen van het Vlaams EnergieRenovatieProgramma 2020 en de lange termijneisen in de Energievisie 2050 te realiseren. Daken beter isoleren, is namelijk één van de doelstellingen.

De procedure zelf

De VMSW treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale voor de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s). Deze SHM’s kunnen afnemen van de raamovereenkomst die de VMSW als aanbestedende overheid afsluit voor het werkgebied waar de SHM ligt. 
 
De VMSW lanceerde de oproep en beoordeelde de ingediende offertes. Na de beoordeling rangschikte de VMSW de offertes en selecteerde ze een aannemer per perceel. Op basis van deze raamovereenkomst kan de SHM een specifieke offerte afroepen, gebaseerd op de lijst met al vastgestelde prijzen. Voor elk type dakrenovatie zijn namelijk eenheidsprijzen vastgelegd via het bestek. De meest voorkomende types dakrenovatie zijn mogelijk. Voor elk type, opgenomen in het bestek, zijn nu de eenheidsprijzen vastgelegd. De SHM’s nemen alle rechten en plichten uit dit bestek over.

Raamovereenkomsten

De VMSW sluit nu twee raamovereenkomsten waarvan de bestekken voor de werkgebieden en de percelen identiek zijn aan elkaar, op de opsomming van de SHM’s na. Tot welk werkgebied uw SHM behoort, kunt u hier nalezen. De raamovereenkomsten zijn afgesloten met een initiële duur van 2 jaar. De VMSW kan elke raamovereenkomst eenmalig verlengen met dezelfde duur. 

Randvoorwaarde

De woonprojecten moeten voldoen aan de geldende normen en regelgeving.

Financiering 

De financiering verloopt via het normale circuit zoals bepaald in het Besluit Vlaamse Codex Wonen. SHM’s volgen hiervoor de procedure voor renovatiewerken aan uw bestaande sociaal patrimonium. 

Voordelen

  • We genereren tijdwinst tegenover een klassieke aanbestedingsprocedure, omdat we werken met een vast modelbestek.
  • De inbreng van de SHM blijft behouden doordat zij uit de lijst per perceel onmiddellijk een aannemer kan aanstellen met al vastgelegde prijzen per onderdeel.
  • De gekozen ondernemer heeft minstens gedurende twee jaar zicht op afzet in een groot gebied.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.