Audit en raad van bestuur

Verslag van het auditcomité aan de raad van bestuur voor het jaarverslag

Samenstelling

Het auditcomité bestaat uit:

  • drie onafhankelijke bestuurders, die geen operationele bevoegdheid in de VMSW hebben
  • de gedelegeerd bestuurder, met raadgevende stem

Opdracht

De belangrijkste opdracht van het auditcomité bestaat erin de raad van bestuur bij te staan in zijn toezichtfunctie en meer speciaal bij het bewaken van de interne controle (organisatiebeheersing).

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen dat het management en het personeel ondernemen om redelijke zekerheid te krijgen over:

  • Het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectief en efficiënt beheer van risico’s;
  • De naleving van de regelgeving en de procedures;
  • De betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering;
  • De effectieve en efficiënte werking van de diensten en het efficiënt inzetten van de middelen;
  • De bescherming van hun activa en de voorkoming van fraude.

Activiteiten 2019

Het auditcomité vergaderde vijf keer in 2019.

Het auditcomité besprak de jaarrekening grondig met de bevoegde dienst en de commissaris. Ook de halfjaarlijkse afsluiting werd besproken. Het auditcomité kon de raad adviseren de halfjaarlijkse afsluiting goed te keuren.

Het auditcomité boog zich ook over de boekhoudkundige verwerking van de vereffening van de sociale huisvestingsmaatschappij Vitare, de fiscale controle 2016-2017 en de fiscale aangifte vennootschapsbelasting.

De opdrachthouder thesaurie gaf een overzicht van de thesaurieplanning en de evolutie van het verwachte resultaat. Daaruit bleek dat geen onrustwekkende evoluties worden verwacht.

Het auditcomité blijft geïnformeerd over de VMSW en de sector door kennis te nemen van belangrijke briefwisseling en van de verslagen van het thesauriecomité. Het auditcomité bestudeert ook de risicoanalyse van de VMSW, de strategische planning en jaarplanning van de interne auditdienst, rapporten van het Rekenhof, van Audit Vlaanderen, van de commissaris en van de dienst interne audit.

Thema-audit: ICT

In het onderzoek thema-audit ICT-organisatie bij de VMSW ging de dienst Interne Audit van de VMSW in samenwerking met Audit Vlaanderen na welke maatregelen de organisatie bij het opzetten van haar ICT-organisatie heeft ingebouwd om de werking van het agentschap te ondersteunen. Uit het onderzoek bleek dat:

  • De ICT-werking van de VMSW het vertrouwen en de appreciatie geniet van zowel het management als de medewerkers.
  • De ICT-organisatie goed samenwerkt, ook met de bredere organisatie, de andere entiteiten van de Vlaamse overheid en de sociale woonactoren. Die samenwerking stoelt op flexibiliteit, klantgerichtheid en een goede werksfeer. Ook rond de opvolging en erkenning van medewerkers zijn goede maatregelen voorzien.
  • De auditresultaten aantonen dat de VMSW wel nog bijkomende beheersmaatregelen dient te voorzien om de beheersing van de risico’s voor de ICT-organisatie ook in moeilijkere omstandigheden te kunnen blijven garanderen. Daarover werden twee aanbevelingen geformuleerd.

Risicomanagement

Interne audit evalueerde opnieuw het risicomanagement. Uit de nieuwe evaluatie blijkt dat het risicomanagement van de VMSW in positieve zin blijft evolueren. De maturiteit van risico-identificatie en -evaluatie kon iets hoger worden ingeschat dan vorig jaar, de maturiteit van risicobeheer bleef ongewijzigd.

Aanbevelingen

Het auditcomité wil zeker zijn dat het management gepaste actie onderneemt voor de aanbevelingen van de commissaris en/of van de dienst interne audit. Daarom rapporteert de dienst interne audit jaarlijks over de realisatie van de aanbevelingen. 82% van de aanbevelingen met hoge prioriteit uit de laatste vijf jaren werd gerealiseerd. De aanvaardbaarheid van streefdata is een aandachtspunt, maar daarvoor zijn acties ondernomen.

Vergoedingen raad van bestuur en auditcomité

Vergoedingen leden raad van bestuur en auditcomité

Klachten

 overzicht klachten 

Totaaldocument

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 130 kB).